ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2553
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ

เรื่อง    กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ   ประจำปี  2553

และวันเริ่มสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ   สมัยแรก ประจำปี  2554 

----------------------------------------

ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ  ได้มีมติเห็นชอบ การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ  ประจำปี  2553  แต่ละสมัยในปีนี้ พร้อมทั้งกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  53  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2546 และข้อ  11 (3) , ข้อ 21  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547   และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ มีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ  ประจำปี  2553  ไว้  4  สมัย  ดังนี้

1.       สมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ระหว่างวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์  2553

2.       สมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ระหว่างวันที่  1 – 15  เมษายน   2553

3.       สมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ระหว่างวันที่  1 – 15  สิงหาคม  2553

4.       สมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ระหว่างวันที่  1 – 15  ธันวาคม  2553

และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  2554  ระหว่างวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์   2554

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    วันที่    17    เดือน  กุมภาพันธ์    .. 2553

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 397 คน