ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ

----------------------------------------

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้องบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  ข้อ  24  วรรคสอง  ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม  เวลา  สถานที่ประชุม  และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนทราบ และเข้ารับการประชุมด้วย

บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ  จะเปิดทำการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  1/2553  ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่   15  กุมภาพันธ์  2553   เวลา  09.30  น . เป็นต้นไป    ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ  เพื่อพิจารณาเตรียมความพร้อมเรื่องภัยแล้ง , การกำหนดสมัยประชุมประจำปี  2553 และเรื่องสำคัญอื่นๆ 

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้ารับฟังการประชุมสภา  ตามวันเวลาและสถานที่

ประกาศ    วันที่     11  เดือน  กุมภาพันธ์  .. 2553

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 439 คน