ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2553
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ

----------------------------------------

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้องบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  ข้อ  24  วรรคสอง  ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม  เวลา  สถานที่ประชุม  และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนทราบ และเข้ารับการประชุมด้วย

บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ  จะเปิดทำการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่  1/2553  ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่   2  เมษายน  2553  เวลา  09.30  น . เป็นต้นไป    ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ  เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม และเรื่องสำคัญอื่นๆ 

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้ารับฟังการประชุมสภา  ตามวันเวลาและสถานที่

ประกาศ    วันที่     29    เดือน  มีนาคม  .. 2553

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 491 คน