ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
  รายละเอียด :

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ

 
ตำแหน่งที่ว่างจำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
1. ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  จำนวน 1 อัตรา
 

บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีประสงค์จะขอโอน(ย้าย) สามารถติดต่อได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรสัพท์ 0-7477-5080 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 66 คน