ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียด :
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
 
 
ตำแหน่งที่ว่างจำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้
 
1. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา
 
2. นิติกร (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา  ตำแหน่งว่า 1 กรกฎาคม 2563
 
3. นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา
 
4. นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา
 
5. เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา
 
 
บุคคลที่มีประสงค์จะขอโอน(ย้าย) สามารถติดต่อได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรสัพท์ 0-7477-5080 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 255 คน