ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2555 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ    สมัยสามัญ สมัยที่ 1   ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๕๔   ระหว่างวันที่    ๑ - ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  และได้กำหนดการ ประชุมในวันที่ 14  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ เวลา๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ  เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมและเรื่องสำคัญอื่นๆ

           จึงขอเชิญส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมรับฟังการประชุม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักปลัดฯฝ่ายกิจการสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบล          อุใดเจริญ   ในวันเวลาราชการโทร ๐๗๔ - ๗๗๕๐๘๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    วันที่   9  เดือน   กุมภาพันธ์   .. 2554

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 406 คน