ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2555และวันเริ่มสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556
  รายละเอียด :

ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ  ได้มีมติเห็นชอบ การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ  ประจำปี  ๒๕๕5  แต่ละสมัยในปีนี้ พร้อมทั้งกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ และข้อ  ๑๑ (๓) , ข้อ ๒๑  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗   และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ มีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ  ประจำปี  ๒๕๕5  ดังนี้

๑.  สมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่    ระหว่างวันที่  – ๑๕  มิถุนายน   ๒๕๕5

2.      สมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่    ระหว่างวันที่  – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕5

3.      สมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่    ระหว่างวันที่  – ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕5

และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่  ๑ - ๑๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๕6

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    วันที่    ๑5    เดือน  กุมภาพันธ์    .. ๒๕๕
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 516 คน