ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
62
24 พ.ค. 2565
2 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
01 มี.ค. 2565
3 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
125
24 ก.พ. 2565
4 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
122
24 ก.พ. 2565
5 ประกาศรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
22 ก.พ. 2565
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง เพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
21 ก.พ. 2565
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
19 ก.พ. 2565
8 ประกาศเรื่องการรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
504
02 ก.พ. 2565
9 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปรูกสร้าง พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
17 ม.ค. 2565
10 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายประจำปี 2565
106
13 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26