ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 รวบรวมขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
263
12 ส.ค. 2563
92 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
202
11 ส.ค. 2563
93 รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
05 ส.ค. 2563
94 รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
312
01 ส.ค. 2563
95 เชิญชวนบุคลากรทุกภาคส่วนและประชาชน แต่งการด้วยเสื้อสีเหลือง ดาวน์โหลดเอกสาร
178
17 ก.ค. 2563
96 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
239
29 มิ.ย. 2563
97 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
255
15 มิ.ย. 2563
98 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
15 มิ.ย. 2563
99 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.1) 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
15 มิ.ย. 2563
100 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
253
01 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25