ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ขอเรียนเชิญร่วมงานหล่อเทียนพรรษา ณ วัดอุไดพัฒนาวาส (ผัง 3) ในวันที่ 5 - 6 ก.ค. 60 และร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝน ในวันเสาร์ที่ 8 ก.ค. 60 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
04 ก.ค. 2560
152 แผนปฎิบัติการและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
21 มิ.ย. 2560
153 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
15 มิ.ย. 2560
154 ประกาศ อบต.อุใดเจริญ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อบต.อุใดเจริญ (พ.ศ.2560-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
152
24 พ.ค. 2560
155 ประกาศ อบต.อุใดเจริญ เรื่องประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
219
07 เม.ย. 2560
156 เชิญทุกท่านเป็นเกียรติร่วมงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อระดมทุนให้ความช่วยเหลือบ้านที่ถูกไฟไหม้ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
21 มี.ค. 2560
157 มอบอำนาจหน้าที่นายก อบต. ให้แก่รองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
153
01 มี.ค. 2560
158 ประกาศ อบต.อุใดเจริญ เรื่อง นโยบายด้านความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
191
25 ม.ค. 2560
159 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
119
07 ม.ค. 2560
160 กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
04 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24