ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 เชิญทุกท่านเป็นเกียรติร่วมงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อระดมทุนให้ความช่วยเหลือบ้านที่ถูกไฟไหม้ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
21 มี.ค. 2560
172 มอบอำนาจหน้าที่นายก อบต. ให้แก่รองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
220
01 มี.ค. 2560
173 ประกาศ อบต.อุใดเจริญ เรื่อง นโยบายด้านความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
262
25 ม.ค. 2560
174 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
185
07 ม.ค. 2560
175 กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
04 ม.ค. 2560
176 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
265
20 เม.ย. 2559
177 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ วินัยและการรักษาวินัยพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
1620
20 เม.ย. 2559
178 โรงงานยาสูบ รับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน ในตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 18 อัตรา วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
08 มี.ค. 2559
179 เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
284
18 ก.พ. 2559
180 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
254
17 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25