ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ตำบลอุใดเจริญ ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์อัยกา ดาวน์โหลดเอกสาร
95
15 ธ.ค. 2564
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งเตือนตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการจัดการสิ่งปฏิก
99
15 ธ.ค. 2564
13 สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา
99
13 ธ.ค. 2564
14 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ (ผ.ถ.5/8)
131
28 พ.ย. 2564
15 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ (ส.ถ.5/8)
113
28 พ.ย. 2564
16 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
15 พ.ย. 2564
17 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ
101
02 พ.ย. 2564
18 แจ้งเหตุพบเห็นการทุจริตการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
01 พ.ย. 2564
19 ประชาสัมพันธ์หนังสือ "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงการเมืองในการต่อต้านทุจริต" ดาวน์โหลดเอกสาร
97
29 ต.ค. 2564
20 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
118
26 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25