ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
19 พ.ค. 2558
192 อบต.อุใดเจริญได้จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ปี 2558 ในวันที่ 1 เม.ย. 58 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูขอายุ ณ. ศาลาเอนกประสงค์ตลาดนัดผัง 1
248
27 มี.ค. 2558
193 อบต.อุใดเจริญได้จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน หมู่ที่ 8 วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านผัง 42
211
27 มี.ค. 2558
194 อบต.อุใดเจริญประชุมประชาคมตำบล เรื่อง การจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)ในวันที่ 22 เม.ย. 2558 เวลา 13.00 น.
213
27 มี.ค. 2558
195 อบต.อุใดเจริญจัดโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลอุใดเจริญ ระหว่างวันที่ 23-24 เม.ย. 2558 ณ. ศาลาเอนกประสงค์ตลาดนัดผัง 1
215
27 มี.ค. 2558
196 ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
218
12 ก.พ. 2558
197 ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
333
19 ธ.ค. 2557
198 แผนกำหนดการโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
208
10 พ.ย. 2557
199 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
19 ก.ย. 2557
200 เชิญร่วมกิจกรรม โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
552
23 เม.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24