ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
30 ก.ย. 2564
2 ปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการสำหรับคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
30 ก.ย. 2564
3 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป ประกอบกิจการรับกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือประกอบกิจการการรับท ดาวน์โหลดเอกสาร
120
30 ก.ย. 2564
4 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านขอหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และการขออนุญาตประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถาน ดาวน์โหลดเอกสาร
115
30 ก.ย. 2564
5 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขอต่ออายุในอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
30 ก.ย. 2564
6 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
30 ก.ย. 2564
7 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน, การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
30 ก.ย. 2564
8 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมแจ้งขุดดิน ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
30 ก.ย. 2564
9 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมแจ้งถมดิน ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
30 ก.ย. 2564
10 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
30 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6