ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 ก.ย. 2564
12 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
30 ก.ย. 2564
13 ยกเลิกการใช้สำเนาเพื่อการติดต่อทำการจดทะเบียนพานิชย์ การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน และการจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
29 เม.ย. 2563
14 ยกเลิกการใช้สำเนาเพื่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การประเมินภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
107
29 เม.ย. 2563
15 ยกเลิกการใช้สำเนาเพื่อการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
29 เม.ย. 2563
16 ยกเลิกการใช้สำเนาพื่อรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาสังกัด อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
101
29 เม.ย. 2563
17 ยกเลิกการใช้สำเนาเพื่อการขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
117
29 เม.ย. 2563
18 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
176
10 พ.ย. 2558
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
10 พ.ย. 2558
20 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
10 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6