ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า ดาวน์โหลดเอกสาร
45
10 พ.ย. 2558
32 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
10 พ.ย. 2558
33 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
41
10 พ.ย. 2558
34 การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
10 พ.ย. 2558
35 การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
51
10 พ.ย. 2558
36 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
41
10 พ.ย. 2558
37 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
10 พ.ย. 2558
38 การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
43
10 พ.ย. 2558
39 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
10 พ.ย. 2558
40 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
46
10 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5